Klienci indywidualni

 

Oferta skierowana do klientów indywidualnych obejmuje w szczególności problematykę rozwodową oraz z zakresu prawa rodzinnego i prawa spadkowego. Doradzamy również i reprezentujemy Klientów w sprawach o podział majątku wspólnego i wszystkich z  zakresu prawa cywilnego.

Prawo rodzinne:

 • o rozwód i separację
 • o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa
 • o unieważnienie małżeństwa
 • sprawy majątkowe małżonków, zarząd majątkiem wspólnym
 • sądowy podział majątku wspólnego (również w przypadku prowadzenia przez małżonków działalności gospodarczej)
 • pomoc w uzyskaniu alimentów
 • sprawy dotyczące uregulowania wykonywania władzy rodzicielskiej
 • ustalenie kontaktów rodziców z małoletnimi dziećmi
 • sądowe ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka

Kancelaria oferuje również pomoc w prowadzeniu spraw rozwodowych osobom, które na stałe przebywają poza granicami Polski.

Prawo spadkowe:

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • dział spadku
 • dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku
 • sprawy związane z zabezpieczeniem majątku spadkowego, dokonaniem spisu inwentarza,
 • obalenie testamentu odręcznego i szczególnych

Prawo cywilne

 • sprawy o zapłatę
 • odszkodowania, zadośćuczynienia i renty, także sprawy przeciwko zakładom ubezpieczeniowym
 • prowadzenie spraw związanych ze zniesieniem współwłasności
 • zasiedzenie nieruchomości
 • prawo nieruchomości, spółdzielcze i lokalowe (umowy przedwstępne, umowy developerskie, najem, eksmisje)
 • prawo prasowe
 • ochrona dóbr osobistych
 • ochrona majątkowych praw autorskich

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • prowadzenie spraw o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenie do pracy, zaległe wynagrodzenia, odprawy, godziny nadliczbowe, mobbing
 • sprawy przed ZUS, odwołania od decyzji ZUS do sądu (odmowa prawa do emerytury lub renty, świadczeń z tytułu wypadku przy pracy)
 • pomoc w opracowywaniu i sporządzaniu projektów umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, wewnętrznych regulacji z zakresu prawa pracy (regulaminów pracy i wynagradzania, układów zbiorowych)
 • reprezentacja pracodawcy w negocjacjach i sporach sądowych z pracownikami

Udzielana pomoc prawna obejmuje:

 • udzielanie porad prawnych i konsultacji
 • poprowadzenie sprawy przez pełnomocnika z pełną reprezentacją przed sądem i innymi instytucjami, także przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu
 • sporządzenie przedsądowych wezwań do zapłaty
 • redagowanie pism kierowanych do sądu i innych instytucji
 • składanie wniosków dowodowych
 • sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz
 • udział w postępowaniu likwidacyjnym szkód osobowych i majątkowych
 • sporządzanie pozwów i apelacji, wniosków, pism procesowych, skarg kasacyjnych i kasacji
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów
 • pomoc przy negocjacjach i mediacji
 • udział przy podpisywaniu umów

We wszystkich rodzajach spraw można uzyskać poradę prawną, zlecić napisanie projektu pisma procesowego, bez konieczności zlecania sprawy do prowadzenia.

Stawki za usługę są dostosowane do możliwości klienta, uzgadniane indywidualnie i uzależnione od stopnia komplikacji sprawy.