Prawo cywilne reguluje szeroki zakres stosunków prawnych:

 

 1. związanych z zawieraniem, wykonywaniem i rozwiązywaniem umów,
 2. dotyczących stosunków własnościowych,
 3. kwestii odszkodowawczych.

We wszystkich tych sprawach udzielam porad prawnych. Prowadzę również sprawy sądowe  (pisanie pozwów, apelacji, pism procesowych):

 • sprawy o zapłatę
 •  z zakresu wykonywania umów oraz odpowiedzialności za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, o zwrot korzyści uzyskanych bez podstawy prawnej
 • odszkodowania z czynów niedozwolonych, zadośćuczynienia i renty, także sprawy przeciwko zakładom ubezpieczeniowym (wypadki komunikacyjne)
 • skargi pauliańskie
 • prowadzenie spraw związanych ze zniesieniem współwłasności
 • zasiedzenie nieruchomości
 • prawo nieruchomości, spółdzielcze i lokalowe (umowy przedwstępne, umowy developerskie, najem, eksmisje)
 • prawo prasowe
 • ochrona dóbr osobistych
 • ochrona majątkowych praw autorskich

Dokonuję analizy zawartych umów i wskazuję konsekwencje poszczególnych zapisów.  Przygotowuję i opiniuję umowy:

– umowy sprzedaży,
– umowy o dzieło,
– umowy o roboty budowlane,
– umowy najmu,
– umowy dzierżawy,
– umowy pożyczki,
– umowy rachunku bankowego,
– umowy zlecenia,
– umowy agencyjne,
– umowy komisu,
– umowy spedycji,
– umowy ubezpieczenia (majątkowe, osobowe),
– umowy darowizny,
– umowy przekazania nieruchomości,
– umowy dożywocia,
– umowy spółki cywilnej,
– umowy leasingu,
– umowy świadczenia usług,
– umowa cesji,