Kompleksowa obsługa prawna 

Firmom i instytucjom Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną w ramach umowy zlecenia stałej obsługi prawnej lub w formie pojedynczych zleceń. Szczegółowe warunki oraz zakres czasowy i przedmiotowy obsługi ustalany jest indywidualnie z Klientem w oparciu o wcześniejszą analizę jego potrzeb.

Kancelaria pozostaje do stałej dyspozycji Klientów, poprzez bezpośrednie spotkania, jak i za pomocą środków komunikacji na odległość, dzięki czemu zawsze jesteśmy w stanie skutecznie eliminować szereg problemów stojących przed przedsiębiorcami. Poprzez stałe wizyty w siedzibie Klienta jesteśmy w stanie na bieżąco zapoznać się z problematyką i sprawami wewnętrznymi Państwa firmy, co wpływa na szybkość oraz jakość świadczonych usług.

Aktywnie angażujemy się w poznanie specyfiki działalności Klienta – szans, jakie przed Wami stoją i ryzyka, któremu musicie stawić czoła.

Oferta Kancelarii na rzecz firm i klientów instytucjonalnych obejmuje:

 • udzielanie porad i sporządzanie opinii prawnych ze wszystkich dziedzin prawa
 • świadczenie usług kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstwa (w tym stowarzyszenia lub fundacji), w szczególności doradztwo i opiniowanie zagadnień występujących w obrocie gospodarczym, dotyczących prawa cywilnego, handlowego, podatkowego, prawa pracy, upadłościowego, układowego, karnego, itd.
 • zastępstwo procesowe przed organami sądowymi i administracyjnymi we wszelkich sprawach związanych z prowadzoną działalnością

Obsługa prawna przedsiębiorców w praktyce obejmuje:

 • stałe doradztwo przy prowadzeniu działalności gospodarczej
 • konsultacje na bieżąco
 • kierowanie i popieranie pozwów przed sądami
 • zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji,
 • przygotowywanie i negocjowanie projektów umów, opiniowanie umów przed ich podpisaniem pod kątem zgodności z prawem oraz należytej ochrony interesów klienta, w tym zabezpieczeń wykonania umowy
 • doradztwo w zakresie obsługi transportu krajowego i międzynarodowego, spedycji
 • sporządzanie statutów, regulaminów, uchwał organów spółek (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników) i innych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa
 • tworzenie spółek i innych podmiotów
 • zagadnienia dotyczące rejestracji w KRS, przekształceń i likwidacji spółek, due diligence
 • pomoc z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji
 • doradztwo w zakresie prawa pracy (opracowywanie projektów umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, wewnętrznych regulacji z zakresu prawa pracy, regulaminów pracy i wynagradzania)
 • opracowanie i stosowanie wzorów umów dostosowanych do potrzeb konkretnego przedsięwzięcia, uwzględniających specyfikę prowadzonej działalności oraz ukierunkowanych na jak najdalej idące zabezpieczenie interesów firmy
 • doradztwo w zakresie prawa handlowego i cywilnego
 • kompleksowe usługi związane z obsługą organów osób prawnych – zarządów, rad nadzorczych i zgromadzeń wspólników
 • prowadzenie negocjacji i rozmów mediacyjnych w imieniu klienta,
 • doradztwo w zakresie problematyki zamówień publicznych
 • zagadnienia prawa karnego i karnoskarbowego
 • sprawy związane z korzystaniem z rzeczy wspólnej i zniesieniem współwłasności
 • prowadzenie sporów sądowych w zakresie dochodzenia wierzytelności, w tym postępowania egzekucyjnego i windykacji
 • informowanie o zmianach stanu prawnego, w zakresie dotyczącym działalności firmy.