Obsługa prawna

 

Kancelaria oferuje pełną obsługę prawną począwszy od przygotowania dokumentów i procesu rejestracji spółek, poprzez zmiany które dotyczą tych spółek jak również obsługi Zgromadzeń Wspólników lub Walnych Zgromadzeń. Przykładowo do usług takich można zaliczyć opracowanie projektów umów spółek, aktów założycielskich, statutów zawierających rozwiązania adekwatne do oczekiwań klienta, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, oraz protokołów ze Zgromadzeń Wspólników i Walnych Zgromadzeń.
Poprzez przyjętą praktykę polegającą na przygotowaniu gotowych projektów aktów notarialnych obejmujących powyższe dokumenty oraz ze względu na zaufanie notariuszy, Kancelaria gwarantuje szybki i bezproblemowy przebieg procesu dokonywania czynności u notariusza.
Jednym z rodzajów standardowych usług Kancelarii z zakresu obsługi przedsiębiorców jest pomoc w ich prowadzeniu. Sprawy z zakresu prawa spółek to przykładowo: dopłaty, likwidacja spółek, łączenie spółek, obniżenie kapitału, podwyższenie kapitału zakładowego, regulamin rady nadzorczej, regulamin zarządu, regulamin zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, sprzedaż udziałów lub akcji, udzielenie i odwołanie prokury, wyłączenie wspólnika, zamknięcie roku obrotowego, zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników, zastaw na udziałach lub akcjach zmiany składu organów spółki, zmiany umowy spółki.
Mając na uwadze, iż znaczna część spraw związanych z prowadzeniem spółki wywołuje konsekwencje podatkowe, Kancelaria oferuje także pomoc w ocenie skutków podatkowych określonych zdarzeń.